NilPaper

محیط زیست

اعمال کوچک، زمانی که توسط میلیون ها نفر انجام شود، دنیا را تغییر خواهد داد. ما محيط زيست را از پيشينيان به ارث نبرده ايم، بلكه از آيندگان به امانت گرفته ايم، ما حفاظت از محیط زیست را یکی از ارکان اصلی چرخه فعالیت صنعتی خود تعریف کرده و هدفمان حفظ هوا، آب و خاک پاک برای نسل های آینده است.

به همین منظور واحد تصفیه آب مجموعه نیل، فعالتر از گذشته آب برگشتی خط تولید را به طور مداوم تصفیه کرده و میزان BOD و COD پساب خروجی خط تولیدمان را نیز به تائید سازمان حفاظت از محیط زیست رسانده ایم تا قدمی در راستای حفاظت از محیط پیرامونمان برداشته باشیم.