NilPaper

دیدگاه

معتقدیم خلق مشتریان وفادار در قلب هر کسب و کاری است. معتقدیم مشـــترى يـــك دارايـــى اســـتراتژيك اســـت، بـــراى حفـــظ ايـــن دارايـــى، همـــواره بايـــد يـــك رابطـــه "برد ـ برد" بین ما و مشـــتریانمان که ضامن بقای ما هستند برقرار شود. ما فکر میکنیم بهترین مشاور، مشتریانمان هستند، آنها میتوانند مستمرا کیفیت کالای ما را بهبود بخشند. 

برای ما، وفادار سازی مشتریانمان، بیش از هر چیز دیگری ارزش دارد.
اولویت اول ما
ایجاد "روح اعتماد" و "صداقت"با مشتری است. مشتری داور نهایی موفقیت یا شکست ماست.

ما را باور کنید، به ما اعتماد کنید، ما رضایت شما را بدست خواهیم آورد.

ما در تلاطم بازارها از شما محافظت خواهیم کرد.

عرفان طبیب زاده (مدیر بازرگانی)