NilPaper

راه اندازی خط دوم

خط دوم تولید کاغذ تست لاینر و فلوتینگ مجموعه با موفقیت راه اندازی شده و در مدار قرار گرفت.