NilPaper

بهره برداری از تجهیزات تزریق رنگ و نشاسته

در راستای تولید کاغذ فلوتینگ، تجهیزات مورد نیاز از خارج کشور، وارد شده و آماده بهره برداری می باشند.

بازرگانی مجموعه در حال بازاریابی فروش کاغذ فلوتینگ است.